Your link text

9 najvažnijih skraćenica za rad sa Excel tabelama

#1. Biranje reda ili kolona

Da bismo izabrali kolonu u Excel tabeli, prevucimo preko gornje polovine naslovne ćelije nakon čega će se kursor promeniti u strelicu prema dole. Onda pritisnimo levo dugme miša i Excel će izabrati sve ćelije u toj koloni.

Ukoliko kliknemo još jednom levim dugmetom miša uključiće i naslovnu ćeliju.

Skraćenica sa tastature ukoliko želimo da izaberemo kolonu je Crtl + Space

Ukoliko se nalazimo u prvoj ćeliji kolone koju želimo da izaberemo i pritisnemo Ctrl + Space, Excel će nas povesti do poslednje ćelije u koloni. Potrebno je da pritisnemo Ctrl + Backspace da bismo se vratili na vrh i aktivirali prvu ćeliju u koloni.

Da bismo izabrali red treba da postavimo kursor blizu levog okvir prve ćelije u redu nakon čega će se kursor pretvoriti u strelicu ka desno i onda treba da pritisnemo levo dugme miša.

Skraćenica sa tastature je Ctrl + Space

#2. Biranje čitave tabele

Da bismo izabrali čitavu tabelu treba da se nalazimo na bilo kojoj ćeliji u tabeli, nakon čega treba da kliknemo Ctrl + A. Ovim ćemo označiti sve osim naslovnog reda i zbirnog reda. Ukoliko želimo da uključimo i ove redove treba da pritisnemo još jednom Ctrl + A.

#3. Pomeranje kolona

Da bismo pomerili kolonu treba da izaberemo naslovnu ćeliju u kolonu koju želimo da pomerimo. Onda treba da kursor pomerimo do okvira nakon čega će se kursor pretvoriti u četvorosmernu strelicu.

Onda treba da držimo pritisnuto levo dugme miša i da ga pomerimo do mesta gde želimo da pomerimo kolonu, zadržavajući kursor u naslovnom redu.

Pojaviće se zelena linija koja označava gde će se umetnuti kolona. Kada pustimo miša, Excel će smestiti kolonu na odgovarajuće mesto.

Pomeranje reda radimo na isti način.

#4. Automatsko prilagođavanje širine kolona

Da bismo prilagodili širinu kolona tako da prikazuju celokupni sadržaj u njima potrebno je da prvo izaberemo čitavu tabelu koristeći skraćenicu Ctrl + A. Potrebno je da je izabran i naslovni red i zbirni red.

Onda treba da izagberemo opciju Autofit Column Width u Format meniju na tabu Home.

Skraćenica tastature koja se može korsititi je Alt + HOI

Vrlo je korisno koristiti ovu opciju ukoliko smo ubacivali, brisali ili pomerali redove jer će se na taj način širina kolone automatski prilagoditi.

#5. Ubacivanje i brisanje redova i kolona

Da bismo ubacili red potrebno je prvo da izaberemo bilo koju ćeliju u tabeli, Nakon toga treba dapritisnemo skraćenicu sa tastaure Ctrl + +. Možda je na laptopu potrebno da pritisnete Ctrl + Shift + +

Brisanje reda funckiomniše na isti način. Prvo izaberemo bilo koju ćeliju u redu koji želimo da izbrišemo i onda pritisnemo Ctrl + –

Da bismo obrisali ili ubacili red koristimo iste skraćenice i isti postupak

Možemo da izaberemo i čitavi red ili čitavu kolonu i onda da pritisnemo jednu od skraćenica

#6. Otvaranje menija za filtriranje

Da bismo otvorili meni za filtriranje treba da pristisnemo Alt + strelica na dole ukoliko se kursor nalazi na naslovnoj ćeliji

Ukoliko se nalazimo u nekoj ćeliji koja je negde u sredini tabele treba da pritisnemo Shift + Alt + strelica na dole. Ovo će otvoriti meni za filtriranje bez potrebe da se vraćamo na vrh tabele.

#7. Uključivanje/isključivanje zbirnog reda

Da bismo uključili ili isključili zbirni red u Excel tabeli treba da pritisnemo Ctrl + Shift + T

#8. Preimenovanje tabele

Da bismo preimenovali tabelu treba da kroistimo skraćenicu Alt + JTA. Na ovaj način će se aktivirati polje Table Name u koje onda možemo da upišemo naziv tabele.

#9. Ubacivanje tabele

Da bismo pretvorili podatke u tabelu potrebno je da koristimo skraćenicu Ctrl + T. Na ovaj način će se uključiti prozor za kreiranje tabele a Excel će sam da pretpostavi podatke koji treba da se uključe u tabelu.

Nastavite učenje sa nama