Your link text

Kako spojiti tekstualne podatke iz više ćelija u jednu (CONCATENATE funkcija)

Čemu služi

CONCATENATE funkcija nam omogućava da spojimo do 30 tekstualnih podataka iz ćelija u jednu ćeliju.

Kakav rezultat daje

Daje jednu vrednost koja predstavlja tekstualni podatak sačinjen od spojenih ćelija.

Sintaksa

=CONCATENATE (text_1; text_2; [text_3])
  • text_1 – prvi tekstualni podataka koji sabiramo
  • text_2 – drugi tekstualni podatak koji sabiramo
  • text_3 – tre’i tekstualni podatak koji sabiramo

Šta treba znati

  • Može se spojiti do 30 tekstualnih podataka
  • Brojevi se pretvaraju u tekst kada se spajaju

Primeri korišćenja

  • Od imena i prezimena ljudi napraviti e-mail adrese tipa ima.prezime@kompanija.me
  • Kreiranje kolone sa jedinstvenim vrednostima za VLOOKUP funkciju