Your link text

Kako da izračunate procentualnu raspodelu

Kada imamo više delova koji čine jednu celinu, nekada će nam biti potrebno da izračunamo koliki je procentualni udeo svakog od delova u toj celini. U našem primeru treba da izračunamo koliko reguoni Primorje, Centar i Sever doprinose ukupnom rezultatu. Ovo ćemo uraditi tako što ćemo prvo da izračunamo ukupni rezultat kao zbir rezultata pojedinačnih […]