Your link text

Kako da izračunate procentualnu raspodelu

Kada imamo više delova koji čine jednu celinu, nekada će nam biti potrebno da izračunamo koliki je procentualni udeo svakog od delova u toj celini.

U našem primeru treba da izračunamo koliko reguoni Primorje, Centar i Sever doprinose ukupnom rezultatu.

Ovo ćemo uraditi tako što ćemo prvo da izračunamo ukupni rezultat kao zbir rezultata pojedinačnih regiona. Koristimo SUM funkciju u ćeliji C9:

C9=SUM(C5:C7)

Sada je potrebno da izračunamo pojedinačni procentualni udeo, što je na primeru Severa, rezultat ostvaren za sever podeljen sa ukupnim rezultatom:

D5=C5/C9

Kako želimo da ovu formulu iskopiramo na ostale regione dole, potrebno je da ćeliju C9 fiksiramo što radimo pritiskanjem tastera F4, čime sada dobijamo formulu:

D5=C5/C

Ovu formulu onda možemo da iskopiramo i na ostale regione:

Sever : D5=C5/$C$9

Centar: D6=C6/ $C$9

Primorje: D7=C7/$C$9

Resursi za učenje Excel-a: