Your link text

Kako da prebrojite koliko ima praznih ćelija u opsegu [COUNTBLANK Funkcija]

Čemu služi

Funkcija COUNTBLANK nam služi da prebrojimo koliko ima praznih ćelija u određenom opsegu.

Kakav rezultat daje

Daje broj koji je jednak broju praznih ćelija u određenom opsegu.

Sintaksa

=COUNTBLANK (opseg_ćelija)

  • opseg_ćelija – opseg u kome želimo da prebrojimo koliko ima praznih ćelija

Šta treba znati

  • Formule koje vraćaju prazan tekst takođe ulaze u brojkoji daje ova funkcija
  • Tekstualne ćelije, ćelije sa greškom, brojevi i slično se ne prebrojavaju, odnosno ova funkcija ih ne uzima u obzir
  • Ćelije u kojima se nalazi broj 0 se ne uzimaju u obzir prilikom prebrojavanja

Primeri korišćenja

  • Možete korisiti ovu funkciju da bi proverili da li postoje prazne ćelije u nekoj tabeli koju ste dobili od drugih

Resursi za korišćenje Excel-a