Your link text

Kako prebrojati vrednosti u određenom opsegu na različite načine

Excel nam obezbeđuje nekoliko funkcija koje nam onogućavaju da prebrojimo koliko ima vrednosti u određenom opsegu u zavisnosti od toga šta želimo da izračunamo.

To su sledeće funkcije:

COUNT koja prebrojava koliko ima brojeva u određenom opsegu

COUNTA koja prebrojava koliko ima brojeva sa bilo kakvim sadržajem u određenom opsegu

COUNTBLANK koja prebrojava koliko ima ćelija koje su prazne

U našem primeru ima izveštaj o tome koji su studenti izašli na određeni ispite, da li su položili i koju su ocenu dobili.

Prvo što računamo jeste ukupan broj ispita na koje je izašao određeni student. Da bi ovo izračunali koristimo COUNTA funkciju jer ona prebrojava ćelije sa bilo kakvim sadržajem.

U našem primeru u ćeliji H7 upisujemo

H7=COUNTA(C7:F7)

Nakon toga računamo koliko je svakom od studenata preostalo ispita da polaže. Da bi ovo izračunali koristimo COUNTBLANK funkciju koja prebrojava koliko ima ćelija koje su prazne, odnosno nemaju nikakav sadržaj.

U našem primeru u ćeliji I7 upisujemo

I7=COUNTBLANK(C7:F7)

Na kraju treba da izračunamo koliko je ukupno studenata polagalo svaki od ispita. Da bi ovo izračunali koristimo COUNT funkciju koja prebrojava koliko ima ćelija čiji su sadržaj brojevi.

U našem slučaju u ćeliji C14 upisujemo:

C14=COUNT(C7:C10)

Resursi za korišćenje Excel-a